Terradeco
do kasy suma: 0,00 zł

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego „TERRADECO”

Sklep internetowy ’’Terradeco” dostępny pod adresem https://sklep.terradeco.com.pl/ (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Michała Knasiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Polkama Michał Knasiak pod adresem 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 10/64 NIP: 9721110545, REGON: 301048867; adres e-mail:sklep@terradeco.com.pl, telefon: 696-014-398.

Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https://terradeco.com.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Ze Sprzedawcą Klient może kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@terradeco.com.pl, telefonicznie pod nr: 696-014-398 lub przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://terradeco.com.pl, a także pisemnie na adres: os. Stefana Batorego 10/64, 60-687 Poznań.

 

§1 Definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://terradeco.com.pl.

2. Strona produktowa – strona w serwisie internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu. 

3. Sprzedawca – Michał Knasiak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Polkama Michał Knasiak pod adresem 60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 10/64, NIP:9721110545, REGON: 301048867, nr telefonu: 725-109-666, adres elektroniczny: sklep@terradeco.com.pl.

4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą, 

5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej (Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności. 

7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynnością prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

8. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru. 

10. Produkt/Towar – rzecz ruchoma znajdująca się w asortymencie na Stronie produktowej, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

11. Konto Klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień. 

12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.                

13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta. 

14. Newsletter   usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy. 

15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. 

17. Podmiot realizujący płatność (operator płatności) – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się
w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania ofert na Produkty umieszczone na Stronach produktowych Sklepu. Składanie ofert możliwe jest poprzez złożenie zamówienia w serwisie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu lub dla podmiotów niezarejestrowanych, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia, w tym podania adresu dostawy, danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT lub paragonu (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, NIP), wybranego sposobu płatności oraz wybrania zamawianego produktu. 

3. Klientem może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym ofertę Klientem jako kupującym, a Sprzedawcą. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

7. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania. 

8. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

10. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży.

11. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

12. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

13. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany nie mają wpływu na treść praw nabytych przed wprowadzeniem tych zmian.

 

§3 Warunki techniczne składania zamówień

1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Sklepu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. Do korzystania ze strony https://terradeco.com.pl, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

a) komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave, Opera, Safari; 

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa Cookies i Java Script.

3. W razie skorzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania zamówienia.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym przechowywaniu danych dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

§4 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług 

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: 

a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta Klienta,

c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. 

5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się bezpłatnie za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta Klienta.

7. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie internetowym.

8. Usunięcie konta Klienta ze Sklepu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres: sklep@terradeco.com.pl.  

9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§5 Umowa sprzedaży 

1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,

2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży wskazując tym samym preferowaną formę dostawy oraz płatności za zamawiany Produkt. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”. Przez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”Klient składa zamówienie.

4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

5. W przypadku Towaru niedostępnego w standardowej ofercie, sprowadzanego przez Sprzedawcę na indywidualne życzenie Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówienia po uprzednim wpłaceniu przez Klienta 100% wartości zamówienia.

6. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zdecydować, czy wyraża zgodę na realizację zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sprzedawcę, czy od umowy odstępuje. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w związku z zawarciem umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie ograniczają możliwości skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

§6 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 3 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.

7. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Klient powinien również udokumentować powstałą szkodę w formie zdjęciowej, a następnie przesłać zdjęcia sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, termin na wysłanie zdjęć to 3 dni robocze. Po przekroczeniu tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane. 

  

§7 Cena produktów oraz metody płatności  

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena zawiera podatek VAT (w aktualnej stawce) i nie obejmuje kosztów dostawy. 

2. Koszty dostawy zostaną dodane do ceny zamówionego Produktu w zależności od wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu zamówienia.

3. Przed dokonaniem zamówienia Klientowi wskazana będzie łączna kwota jaką będzie musiał uiścić w związku z dokonaniem zamówienia wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, w tym kosztami dostawy.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) przedpłata w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A. o numerze: 

59 1140 2004 0000 3402 7669 4612;

b) przelewem elektronicznym, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep;

c) kartą płatniczą, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep;

d) poprzez Google Pay;

e) poprzez BLIK.

5. Klient korzystający z metody płatności określonej w ust. 1 lit. a) zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. W przypadku metody płatności określonej w ust. 1 lit. b) - e), realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym.

7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu Konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Formularz zwrotu/reklamacji można pobrać tutaj.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Konsument może także odstąpić od umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W sytuacjach, gdy niezależnie od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, który wskaże Klient po wezwaniu go do przesłania numeru tego rachunku bankowego. W braku takiej możliwości zwrot należności nastąpi przekazem pocztowym. 

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

12. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

13. Towar należy dostarczyć na adres wskazany przez Sprzedawcę.

14. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m.in. w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz na zamówienie, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9 Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży - procedura reklamacyjna

1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Klientowi będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. 

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 

4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, jak również Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wiązałoby się z nadmiernymi kosztami po stronie Sprzedawcy.

5. Sprzedaawca dokonuje wymiany lub naprawy Towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ocena w jakim czasie powinna nastąpić wymiana lub naprawa dokonywana jest na podstawie okoliczności konkretnej sprawy (takich jak np. rodzaj i dostępność reklamowanego towaru, możliwość wysyłki itp.).

6. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca ponosi koszty wymiany lub naprawy towaru, w tym także koszt odebrania towaru objętego reklamacją, demontażu oraz ponownego montażu jeżeli towar został zamontowany przez Kupującego przed wykryciem wady. 

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił Konsumentowi wymiany lub naprawy Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w trybie określonym w ust. 3-6;

c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków określonych w ust. 3-6;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

8. W razie złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny przez Konsumenta, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 

9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. 

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. 

11. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

13. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@terradeco.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 

14. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

  

§10 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@terradeco.com.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Formularz zwrotu/reklamacji można pobrać tutaj.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres sklep@terradeco.com.pl.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

6. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§11 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą dokonującymi zamówienia w celach zawodowych. 

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przedsiębiorca traci swoje uprawnienia jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn. 

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§12 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§13 Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 

§14 Postanowienia końcowe 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823.

5. Niezależnie od ust. 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

6. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Konsumenta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami spory rozstrzygać będzie sąd właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

8. Sprzedawca nie podejmuje działań w celu zapewnienia aby opinie i oceny odnośnie produktów pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły. 

9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2023 r.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium